E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 1. Stanowisko podinspektora w Referacie  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
 1. Komórka organizacyjna – Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ

1. Wymagania niezbędne:

   1)  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008
         roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530[1]);

   2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

   3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
        lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4)  nieposzlakowana opinia;

   5)  wykształcenie wyższe

   7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

    1) preferowane wykształcenie techniczne - budowlane,

    2) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna);

3) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania
    administracyjnego, kodeksu pracy;

   4) skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy, kreatywność
        i komunikatywność;

5) preferowane  doświadczenie w pracy w administracji na stanowiskach urzędniczych.

6) posiadanie prawa jazdy kat. B.

IV. GŁÓWNE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU PRACY

1. W zakresie ustawy Prawo budowlane:

     - przygotowywanie procesów inwestycyjnych i remontów oraz nadzór nad ich
       prawidłowym przebiegiem i zakończeniem,

     - dokonywanie oględzin obiektów w celu ustalenia ich stanu technicznego oraz
       dokumentowanie tego stanu na potrzeby Urzędu,

     - przygotowywanie materiałów planistycznych dot. budowy i remontów infrastruktury
        komunalnej na etapie opracowywania budżetu Gminy,

     - wydawanie uzgodnień branżowych,

     - wydawanie decyzji o zajęcie pasa drogowego,

     - prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów     
       budowlanych, infrastruktury technicznej, urządzeń wodno-melioracyjnych i innych
       środków trwałych Gminy Międzylesie,

     - nadzorowanie wykonania robót remontowo-budowlanych, rozliczanie ich pod względem
       materiałowym i finansowym,

    -  koordynowanie uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zgłoszeń do właściwych
       organów.

2. W zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
     ścieków:

      - nadzór nad aktualizacją regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

      - składanie sprawozdań z Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 3. W zakresie ustawy – Prawo energetyczne:

      - nadzór nad dokumentami technicznymi i finansowymi w zakresie zaopatrzenia w prąd, gaz dla budynków administrowanych przez Gminę Międzylesie.

4. W zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych;

        -  przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uczestniczenie przy
           przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy -
           Prawo zamówień publicznych oraz wg  procedur określonych przez Burmistrza,

       -   udział w pracach komisji przetargowej,

       - nadzór nad postępowaniami w zakresie zamówień publicznych w zadaniach
          realizowanych przez Urząd, pomoc w tym zakresie komórkom organizacyjnym Urzędu,

5. W zakresie ustawy kodeks postępowania administracyjnego -  prowadzenie procedur
     administracyjnych, bieżące prowadzenie korespondencji.

6. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez Referat Infrastruktury
     Technicznej i Gospodarki, dofinansowywanych ze środków UE i in. mechanizmów

     finansowania.

7.  Organizacja robót publicznych i interwencyjnych.

8.  Nadzór nad pracami realizowanymi przez pracowników publicznych interwencyjnych.

9. Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy dla pracowników robót publicznych.

V.  INFORMACJE O WARUNKACH  PRACY
     1)   praca na pełny etat,
     2)   praca w godzinach od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz
           w godz. 8:00 do 16:00 w każdy wtorek.
     3)   wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
           25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz
           Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,
     4)   wynagrodzenie wypłacane z dołu, na dwa dni przed dniem kończącym każdy miesiąc,
     5)   praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

     6)   praca w terenie, nadzorowanie prac budowlanych.
     7)   kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

    VI.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII.  WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny
 1. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych
 5. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające staż pracy (inne dokumenty według uznania kandydata),
 6. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach przeprowadzenia naboru zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady n UE 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04 05.2016) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) – druk do pobrania
  ze strony Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie – dostępna jest do zapoznania się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek.

W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, przed zawarciem stosunku pracy kandydat winien dostarczyć dokument o nie figurowaniu w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

VIII. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, z dopiskiem:

”Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki” - w terminie do  07 sierpnia  2023 r. do godz. 15.00 w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu). W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu (data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzylesie.pl

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie Aleksandra Kruk  tel. 74 8126 327 lub 74 9126 347.                                                                                                                           

Międzylesie,  24 lipiec  2023 r.                                                                             

Z up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

 

[1] Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa,
któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku,
na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy
publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

PDFOGŁOSZENIE.pdf (265,11KB)

ODTOświadczenie RODO.odt (5,85KB)

ODTKLAUZULA INFORMACYJNA.odt (6,86KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2191
W tym miesiącu: 52768
Od początku: 24401660
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne