E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 22 CZERWCA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    5.1/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie wotum zaufania. 

    5.2/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022.                

    5.3/ w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2022.

    5.4/ w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2023.

    5.5/ w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydata na ławnika.

    5.6/ w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu

           Rejonowego w Kłodzku.

    5.7/ w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się

           o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

           zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych

           oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Międzylesie.

    5.8/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

           położonego w obrębie Długopole Górne.

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący                              

                                                                              Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                                                                                        Jerzy Marcinek

 

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2654
W tym miesiącu: 53231
Od początku: 24402123
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne