E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 59/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 31 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, którego organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu;
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. oświaty.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2023

 Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie,

ul. Kolejowa 10, 57-520 Domaszków,

dla której organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

§1. 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy (za spełnienie tego wymogu uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu), albo

b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocenę w pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

4. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany,

 1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ust. 4 pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854 ze zm.)

- spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku  zawodowego.

5. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzani albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenia, że kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ponadto kandydat może skorzystać ze wzoru oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, a dotyczy oświadczeń wymienionych w pkt 3, 8, 9, 10, 11, 14 i 15.

Składane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, składane kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, strony winny być parafowane.

§ 2. Termin i sposób składania ofert oraz informacje o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego :

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie” w terminie do dnia  20 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.00) pocztą lub bezpośrednio w sekretariacie (pokój nr 7) Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
 3. W przypadku wysłania oferty pocztą - na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, 57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1 - decyduje data wpływu oferty do UMiG.
 4. Oferty które wpłyną po terminie, wymienionym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Konkurs będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 6. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej przewodniczący komisji, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w celu przeprowadzenia konkursu, powiadomi w formie pisemnej bądź elektronicznej nie później niż na 7 przed terminem posiedzenia.

§ 3 Informacje dodatkowe:

 1. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały:
 1. dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 2. dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 3. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672) w przypadku cudzoziemca,
 4. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyciela,
 6. karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 1. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1324
W tym miesiącu: 36652
Od początku: 24385544
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne