E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

  Zarządzenie  Nr 42/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

  z dnia    28   lutego  2023 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

 

 

     Na podstawie art. 104, 104 1, 104 2, 104 3 , art. 2377 § 1, pkt 1, art. 2377 § 2 i  § 4 oraz
art. 2378 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022,
poz. 1510 z zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), po uzgodnieniu treści z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi

zarządzam co następuje:

 

§ 1

       W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 12 maja 2020 r.,

zmienionym zarządzeniem nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Międzylesiu, zarządzeniem nr 158a  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
16 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Międzylesiu i  zarządzeniem nr 232/2022  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w rozdziale IV WYMIAR, SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY ORAZ PRZYJĘTE OKRESY ROZLICZENIOWE w § 9 ust. 2, otrzymuje brzmienie:

 

„2. Ustala się godziny rozpoczęcia  i zakończenia pracy pracowników obsługi zatrudnionych
     w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach sprzątaczek:

 

     - w okresie jesienno-zimowym , tj. od początku października do końca lutego:

  • od godz. 13.00 do godz. 21.00 (w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • od godz. 13.00 do godz. 17.00 (w niepełnym wymiarze czasu pracy);

  

  - w pozostałych miesiącach roku:

  • od godz. 14.00 do godz. 22.00 (w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • od godz. 14.00 do godz. 18.00 (w niepełnym wymiarze czasu pracy);

 

2) w załączniku Nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie tabela:

 

1. Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników umysłowych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie otrzymuje brzmienie:

 

 

Lp.

 

 

Stanowisko – rodzaj pracy

 

Rodzaj wyposażenia

 

Okres używalności

1.

Leśnik

Buty letnie,

Buty zimowe,

Kurtka

24 m-ce,

24 m-ce,

36 m-cy.

2.

Inspektor i podinspektor wykonujący, poza pracą biurową, również pracę

w terenie

Buty letnie,

Buty zimowe,

Kurtka

24 m-ce,

24 m-ce,

36 m-cy.

3.

 

Inspektor OC

Fartuch

 

36 m-cy,

 

4.

Pracownik archiwum

Fartuch, maska przeciwpyłowa

36 m-cy

 

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie oraz Kierownikowi Referatu Organizacyjnego w Urzędzie.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

 

                                                                      

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                Międzylesie
                                                                                           Tomasz  Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1459
W tym miesiącu: 36787
Od początku: 24385679
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne