Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr226/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 14.12.2023r.

Zarządzenie Nr226/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 14.12.2023r.

 

 

w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

 

Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 17,art. 18 ust.2 pkt. 6 oraz art.40 ust. 2 pkt. 142 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

 Projekty realizowane przy wsparciu środków z GFPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowane są z budżetu Gminy w ramach działu 851 (ochrona zdrowia) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

                                                                         § 2                                              

Środki, zwane grantami przyznawane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie na podstawie wniosków zwanych kartami projektów.

 

§ 3

 1. Do złożenia wniosku uprawnieni są: placówki szkolne i przedszkolne, instytucje kultury, Sołectwa, kluby sportowe, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz Parafie zwane dalej Beneficjentem.
 2. Na jedno zadanie można złożyć tylko jeden wniosek.
 3. Kompletne wnioski wraz z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii składane są do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem realizacji projektu.
 4. Projekty mogą być składane jedynie na wzorcowych formularzach dostępnych również na stronie internetowej www.miedzylesie.pl
 5. Wnioski rozpatruje Burmistrz dokonując ich oceny formalnej i merytorycznej.
 6. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku Beneficjent podpisuje z Burmistrzem umowę na dofinansowanie projektu.
 7. Realizacja projektu musi być dokumentowana (na sposób pisemny, fotograficzny i in.)

 

§ 4

 1. Projekty dofinansowane być mogą do wysokości 75% ogółu jego wartości z uwzględnieniem wysokości środków budżetowych na dzień rozpatrywania wniosku.
 2. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązaniem Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii również, gdy na dane zadanie przyznane zostały środki z PAOW Gminy Międzylesie.
 3. Udział własny stanowić mogą:

a/ nieodpłatna praca Beneficjenta wykonywana na rzecz konkretnego projektu;

b/ darowizny na rzecz konkretnego projektu;

c/ zakupy, dostawy, usługi realizowane ma rzecz konkretnego projektu, których koszty poniósłBeneficjent z własnych środków;

d/ środki pochodzące z innych źródeł niż budżet Gminy.

 1. Kwota przyznana Beneficjentowi podlega rozliczeniu na podstawie przedłożonych przez niego faktur i rachunków w terminie do 14 dni od zakończenia realizacji projektu.

 

 

§ 5

Negatywnie rozpatrywane są wnioski które:

 • wpłynęły po terminie o którym mowa w § 3 pkt. 2
 • złożone zostały przez Beneficjenta, który nie rozliczył wniosków wcześniejszych w oznaczonych w umowie terminach.
 • których zakres rzeczowy nie mieści się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

§ 6

          W przypadkach szczególnych Burmistrz może dla wniosków posiadających braki formalne wyznaczyć termin ich uzupełnienia.

 

§ 7

            Z dofinansowania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie wyłączone są projekty w zakresie:

a/ organizacji letniego wypoczynku dzieci o młodzieży (poza organizacją półkolonii),

b/ organizacji szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

c/ prowadzenia terapii zajęciowej i zajęć psychokorekcyjnych i socjoterapeutycznych.

 

§ 8

Określa się wzór karty projektu, o którym mowa w § 3 ust. 4

 

 

Karta projektu

Realizowanego przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 

 

I. Informacje ogólne

1

Nazwa projektu

 

2

Data złożenia projektu

 

3

Nazwa podmiotu składającego projekt

 

4

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu

 

Ad 1 Nazwa projektu winna być krótka i odzwierciedlająca faktycznie realizowane zadanie

Ad 2 Data złożenia projektu oznacza dzień w którym projekt trafił do Urzędu (datę wpisuje Sekretariat Urzędu)

Ad 3 Nazwa podmiotu – pełna nazwa wraz z adresem i telefonem kontaktowym

Ad 4 Osobą odpowiedzialną za realizację projektu może być sołtys, prezes zarządu klubu sportowego, dyrektor szkoły lub przedszkola, prezes stowarzyszenia, dyrektor instytucji kultury, OSP.

 

II. Informacje o projekcie

5

Opis projektu

 

 

 

6

Miejsce realizacji projektu

 

 

 

7

Sposób realizacji projektu

 

 

 

8

Zasadność realizacji projektu

 

 

 

9

Efekt społeczny projektu

 

 

 

10

Wskazanie wynikające z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 

Ad 5 Opis projektu – co ma być wynikiem działania w ramach projektu

Ad 6 Miejsce realizacji projektu – poza opisem może być załączony odręczny szkic sytuacyjny

Ad 7 Sposób realizacji – opisać jakimi środkami (ludzkimi, technicznymi) projekt będzie realizowany

Ad 8 zasadność realizacji projektu – dlaczego realizacja tego projektu jest potrzebna lokalnej społeczności

Ad 9 Efekt społeczny – jakie postawy i inne więzi społeczne będą wzmacniane podczas realizacji projektu

Ad 10 Należy podać dokładną treść szczegółowego zadania przyjętego do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 

 

 

 

III. Terminy.

11

Termin rozpoczęcia realizacji projektu

 

12

Termin zakończenia realizacji projektu

 

 

 

 

 

 

IV. Koszty

specyfikacja

opis i ilość

Koszt całkowity

Udział własny

Środki GFPiRPA i PN

Inne środki z budżetu gminy (podać jakie)

13

materiał

 

 

 

 

 

 

14

Robocizna własna w tym praca sprzętu

 

 

 

 

 

 

15

darowizny

 

 

 

 

 

 

16

inne

 

 

 

 

 

 

17

RAZEM

 

 

 

 

 

Ad 13 materiał – podać rodzaj, ilość i wartość

Ad 14 Robocizna własna i praca sprzętu wyrażona w godzinach pracy poszczególnego rodzaju sprzętu

Ad 15 Darownizny – podać zakres rzeczowy i szacowaną wartość

Ad 16 Inne – nie zaliczone do 13, 14 i 15. Wymienić co składa się na „inne”

 

V. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii co do zgodności projektu z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

..............................................

Przewodniczący komisji

Miejsce i data:

odpis osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

 

 

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzylesie, dnia ……………..r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1559
W tym miesiącu: 1559
Od początku: 22849958
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne