E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr96/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia31sierpnia2021 r.

Zarządzenie Nr96/2021

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia31sierpnia2021 r.

 

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Różanka

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.3 pkt. 2 oraz36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i §15 i §16 Statutu Sołectwa Różankazarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. W związku z rezygnacją złożoną przez Panią Agnieszkę Żakon z pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Różanka zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Różanka w terminie do 11.09.2021 roku.
  2. Zebranie wyborcze odbędzie się 11.09.2021 roku o godz. 12.00 na placu rekreacyjnym w Różance.
  3. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa wymagana jest obecność co najmniej 10% wyborców uprawnionych do głosowania, stałych mieszkańców sołectwa i posiadających czynne prawo wyborcze.
  4. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 2

 

Kandydatów na sołtysa zgłasza się na zebraniu wiejskim komisji skrutacyjnej.

 

§ 3

 

Ustalam następujący porządek zebrania wyborczego:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za całą kadencję.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór sołtysa.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Międzylesie, dnia15.07.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 639
W tym miesiącu: 31467
Od początku: 24380359
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne