E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 Na podstawie art.4 ust.1.pkt 17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art.13   ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r.

poz.1327 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057 ze zm.) oraz  Uchwały Nr LV /327/2022 r.  Rady Miejskiej

w Międzylesiu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

ogłasza: OTWARTY KONKURS  OFERT  NA DZIAŁALNOŚĆ  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU W DOMASZKOWIE  DLA  DZIECI  I  OSÓB DOROSŁYCH  W 2023  ROKU  W DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA NOŻNA.            

1.  RODZAJ  ZADANIA  PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

2.  TYTUŁ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

Upowszechnianie sportu  poprzez organizację dyscypliny sportowej dla dzieci  i osób

dorosłych piłka nożna w Domaszkowie  na  2023 rok

W ZAKRESIE :

1/ stworzenie warunków dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym do rozwoju ruchowego

 i  uczestnictwa  we współzawodnictwie  sportowym, poprzez prowadzenie drużyn piłki nożnej na  bazie istniejących obiektów,

2/ sprawowanie opieki nad obiektem sportowym, boisko sportowe w Domaszkowie utrzymanie  go w należytym stanie  technicznym umożliwiającym korzystanie z  niego zgodnie z  przeznaczeniem,

3/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na  mecze,

4/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych  integrujących lokalne środowisko sportowe.  

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH   PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  w roku 2023 wynosi  123 230  zł

 4 .ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych ratach odpowiednio:

a/  I -  rata do  15 marca  2023 r.

b/ II - rata do  15 czerwca 2023 r.

  3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

  4/ Dotacja nie może być wykorzystana na :

      a/ zakup nieruchomości i remonty,

      b/ zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania

 5. TERMIN  WYKONANIA ZADANIA:

 25 stycznia 2023 r.  do  01 grudnia 2023 r.

 6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA: 

 1. współpraca z zamawiającym

 2. poddanie się kontroli

 3. prawidłowe wykorzystanie  dotacji ,    

 4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej  Rozporządzeniem Przewodniczącego

    Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów

    ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów

    sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 poz.2057)

5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

    pożytku publicznego  i  o wolontariacie. (tekst jednolity Dz. U. z 2020  r poz.1057 ze zm. )

 7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 Oferty należy składać w terminie do 20 stycznia 2023 r  do godz. 8.00  w sekretariacie

 UMIG Międzylesie Plac Wolności Nr 1  w zamkniętej kopercie opisanej „ Konkurs  ofert

 na  działalność kultury fizycznej i sportu dla dzieci i osób dorosłych

 w Domaszkowie na 2023 r. w dyscyplinie  piłka  nożna. „

8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ

TERMIN  DOKONANIA WYBORU OFERT :

Tryb konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania ofert  pod względem

prawidłowości  formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 20 stycznia 2023 r. o godz. 9.00

Komisja  Konkursowa  powołana  przez Burmistrza.

  9. INFORMACJA O  ZREALIZOWANYCH  PRZEZ ORGAN  ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU  OFERT

I  W ROKU  POPRZEDNIM  ZADANIACH  PUBLICZNYCH   TEGO  SAMEGO

RODZAJU  I  ZWIĄZANYCH   Z   NIMI  KOSZTAMI  ZE  SZCZEGÓLNYM

UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH 

ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I   PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA   W ART. 3 UST.3  USTAWY

1/ W roku  2022 wartość dotacji  wyniosła  57 690 zł.

2/ W roku  2023  na realizację  zadania przeznaczono  kwotę  123 230  zł.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

  1. Uzupełniony i podpisany przezosoby upoważnione – załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkamikonkursuzłącznik nr 2
  3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  4. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

o rozliczeniu tej dotacji -  załącznik nr 4 

 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl  oraz do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ul.  Plac Wolności 1  pokój nr 11

  Międzylesie dnia  21 grudnia 2022  r.

  Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta.
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami

konkursu.                                                                                                            

  1. Nr 3 – Wzór umowy
  2. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji.
  3. Nr 5 – Sprawozdanie rozliczenie dotacji

 

  sprawę prowadzi: Podinspektor  Ewa  Bachman    tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

DOCXoferta pożyt. sport 2023 druk.docx (33,24KB)

DOCXsprawozd. pozyt.sport. 2023 druk.docx (30,82KB)

DOCXumowa pożyt. sport 2023 druk.docx (40,38KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2540
W tym miesiącu: 53117
Od początku: 24402009
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne