Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 29 LISTOPADA 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuję, że w dniu 29 listopada 2022 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1/ w spr. podatku od nieruchomości,

4.2/ w spr. opłaty targowej,

4.3/ w spr. podatku od środków transportowych,

4.4/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.

4.5/ w spr. zmiany uchwały nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

       21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  

       Gminy Międzylesie.

4.6/ w spr. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków

       jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości.

4.7/ w spr. udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kłodzkiego.

4.8/ w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami

       pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

       publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2023 rok.

5. Wnioski i zapytania.

    6. Zamknięcie sesji.                       

           

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                                  Jerzy Marcinek

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4381
W tym miesiącu: 201501
Od początku: 22825171
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne