E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 181/2022 z dnia 18.10.2022 r. w spr.. postępowania o zamówienie publiczne na zadanie 'Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025

Zarządzenie nr 181/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  18 października 2022 roku

 

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025”

na podstawie: art. 275 pkt.1, art. 52 ust. 1 i ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art.267, art. 283,  art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025”, w zakresie ustalonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest kierownik ref. ItiG Ewa Siwek.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje, umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ponadto umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  Biuletynie Zamówień Publicznych – kierownik ref. ItiG Ewa Siwek.
  2. Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia
    o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert, umieści – kierownik ref. ItiG Ewa Siwek.

§ 4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres zadań poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.

2/ Andrzej Satko – Zastępca Przewodniczącego – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert

3/ Katarzyna Marcinek – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Adrian Sewastianiuk – członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§ 5

Określam:

1/ termin publikacji i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 18.10.2022 r.,

2/ termin i miejsce składania ofert: 26.10.2022 r., godz. 11.00, w wersji elektronicznej – pod adresem https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

3/ Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.10.2022 r. o godzinie 11:15.

4/ termin związania ofertą – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.11.2022 r.

5/ termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy, natomiast zakończenie świadczenia usług w zależności od warunków pogodowych nie później jednak jak do dnia 21 marca 2025 roku.

 

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 18 października 2022 r.

 

/-/ Burmistrz

Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2648
W tym miesiącu: 53225
Od początku: 24402117
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne