Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 27 WRZEŚNIA 2022 R

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 27 września 2022 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

     1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:  

    5.1/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego              w obrębie Gajnik, działka nr ewid. 70.

    5.2/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów                                 położonych w obrębie Goworów i Michałowice.

    5.3/ w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania                                przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie  Międzylesie i Roztoki, gmina                              Międzylesie.

    5.4/ w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie na rok                                  szkolny 2022/2023.

    5.5/ w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/230/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia                                29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe                warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,                                funkcyjnego za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia.

    5.6/ zmieniająca uchwałę nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie                                   ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu oraz               dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości                   opłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu.

    5.7/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 maja                 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego                       wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,                         którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego                                           obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych                     nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta                     Nauczyciela.

    5.8/ w sprawie rozwiązania Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śnieżnickich.

    5.9/ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie i nadania jej statutu.

    5.10/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.   

           

                                                                                                   

                                                                    Przewodniczący 

                                                   Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                   

                                                                  Jerzy Marcinek

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3144
W tym miesiącu: 153120
Od początku: 22776790
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne