E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Załącznik do  Zarządzenia  Nr 76 /2022      

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z  dnia  12 maja 2022 r.

                                                 

OGŁOSZENIE 

    Na  podstawie art.4 ust.1 pkt.15 oraz art.11 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku  publicznego  i  o wolontariacie ( Dz. U. z  2020  poz. 1057 ze zm.) ), Rozporządzenia  Przewodniczącego  Komitetu do Spraw  Pożytku  Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie  wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 ze zm. ) oraz   Uchwały Nr XL208/2021 r. Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia  Programu  Współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2022 r.  

 

OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  POWIERZENIE  REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO   ORGANIZACJA  WYPOCZYNKU  LETNIEGO  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY Z RODZIN  NIEZAMOŻNYCH  Z GMINY MIĘDZYLESIE  PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W 2022 R.

 

1. Rodzaj zadania:

1/ Organizacja  wypoczynku  letniego w  2022 roku  dla dzieci i młodzieży w grupie  wiekowej 7-17 lat  z  rodzin niezamożnych z Gminy  Międzylesie w okresie wakacyjnym, półkolonie w miejscu zamieszkania.

 

2.Wysokośc środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania :  

Środki na realizację zadania  w 2022  roku wynoszą  5 000 zł. brutto  ( słownie pięć tysięcy złotych) .

 

3. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja  zostanie przyznana organizacji, której oferta będzie najkorzystniejsza  a  wypłacona  zostaniejednorazowo w terminie do 30 dni  po  zawarciu umowy  na rachunek  bankowy Dotowanego.

4.Termin realizacji zadania:

Wypoczynek  letni  należny zorganizować w okresie od 01 lipca – 29 sierpnia 2022 r.   

5. Warunki  realizacji  zadania:

1.Składający ofertę winien spełniać wymogi  określone  w art..3  ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz posiadać  uprawnienia i  doświadczenie  do organizacji  wypoczynku letniego dla dzieci.

2. Oferent sporządzi harmonogram zajęć dla uczestników wypoczynku przez okres pobytu.

3. Uczestnicy wypoczynku zostaną  objęci  ubezpieczeniem  od  nieszczęśliwych  wypadków.

4 . Miejsce wypoczynku – półkolonie w miejscu zamieszkania .

5. Organizator  wypoczynku zorganizuje co najmniej 2 wycieczki krajoznawczo- turystyczne poza miejscem zakwaterowania.

6. Organizator wypoczynku zapewni w każdy dzień tygodnia 1 posiłek dziennie

7. Organizator będzie na bieżąco  informował rodziców ( prawnych opiekunów  dzieci ) o wszelkich zdarzeniach, które dotyczą ich dzieci, mając   na względzie ich  bezpieczeństwo i stan zdrowia.

8. Rozliczenie dotacji przez Dotowanego nastąpi w formie sprawozdania określonego Rozporządzeniem   Przewodniczącego  Komitetu do Spraw  Pożytku  Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie  wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 ze zm. ) zał. Nr 5

 6. Termin i  sposób składania ofert :

 1. Oferty należy składać  w terminie do dnia  15.06.2022 r. do godz. 8.00

 2. Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu  pl. Wolności 1 57-530 Międzylesie

 3.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „ Organizacja wypoczynku letniego

    półkolonie  w miejscu zamieszkania dla dzieci i  młodzieży z Gminy Międzylesie.”

4. Nie będą przyjmowane wnioski i przysłane drogą elektroniczną.

5. W przypadku umieszczenia oferty w  kopercie nie  zawierającej wyżej wymienionych  oznaczeń, Zamawiający nie będzie ponosił  żadnej odpowiedzialności z  tytułu  otwarcia  koperty przed upływem  terminu  składania ofert.

6. Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest umieszczenie przez pracownika sekretariatu, daty wpływu na  kopercie z ofertą.

7.Oferty, które wpłyną po terminie  nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentowi  bez ich otwierania.

8. Oferent  sporządzi  na druku  oferty  szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulację  przewidywanych kosztów zadania  publicznego określonego w dziale  III,  IV i V   przedmiotowego rozporządzenia.

9.Oferta musi być sporządzona wg. wzoru ( zał. Nr 1 )  Rozporządzeniem  Przewodniczącego  Komitetu do Spraw  Pożytku  Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w  sprawie  wzorów ofert  i  ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań   ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 ze zm. )  do pobrania w Urzędzie Miasta  i  Gminy Międzylesie  Referat Organizacyjny  pokój nr 11  oraz na stronie  internetowej Urzędu Miasta  i Gminy w Międzylesiu  www.bip.miedzylesie.pl.

 

7. Tryb i  Kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz  termin dokonania wyboru ofert:

Konkurs przeprowadzi  Komisja Konkursowa w dniu  15 czerwca 2022 r.  o godz.9.00  powołana Zarządzeniem  Burmistrza Nr 77  z  dnia 12 maja 2022 r. Komisja sprawdzi kompletność i  prawidłowość złożonych ofert oraz dokona ich oceny na podstawie określonych kryteriów:

1.Liczba dzieci objętych projektem – 30 %  

2. Cena osobo/dnia ( brutto) jednego dziecka ( uwzględnić  koszty  zakupu materiałów na zajęcia, biletów wstępu, transportu w przypadku organizacji  wycieczek i wyżywienie ) – 60 %

3. Wycieczki  krajoznawczo  turystyczne – 5 %

4. Harmonogram zajęć określony ofertą – 5 %

8. Informacja  o  zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia  otwartego konkursu ofert  i w roku poprzednim zadaniach publicznych  tego samego rodzaju i związanych  z  nimi  kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art.3 ust.3 ustawy:

1.w roku poprzednim tj. 2021  wartość  dotacji  na wypoczynek letni   nie przekazano środków ------

2.w  roku  2022 wartość dotacji przeznaczona na  wypoczynek letni wynosi  5 .000   zł.   

9. Oferta powinna zawierać:

1.Uzupełniony i  podpisany przez osoby  upoważnione załącznik nr 1.

2. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej , że  zapoznała się warunkami  konkursu -   załącznik nr 2 .

3.Aktualny odpis z  Krajowego Rejestru  Sądowego  lub Starostwa w zależności od miejsca rejestracji podmiotu ( ważny 3 miesiące  od  daty wystawienia )

4.W przypadku  organizacji  korzystającej z dotacji Gminy Międzylesie, oświadczenie o  rozliczeniu  tej dotacji  - załącznik  nr 4

Załączniki:

  1. Nr 1  - oferta 
  2. Nr  2 – oświadczenie organizacji   pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu .
  3. Nr 3  -  wzór  umowy.
  4. Nr 4  -  oświadczenie o rozliczeniu  dotacji 
  5. Nr 5 -  sprawozdanie rozliczenie dotacji dostępne wraz z ogłoszeniem na stronie
  • tel.74 8126 327 w.17

  Międzylesie dnia 16 maja 2022 r.

DOCXzał. Nr 2 - wypocz pólkolonie.docx (13,63KB)

DOCXzał. nr 4 wypocz. półkolonie.docx (13,11KB)

DOCXoferta pożyt. sport 2022 #.docx (32,24KB)

DOCXumowa pożyt. sport 2022 #.docx (38,24KB)

DOCXsprawozd. pozyt.sport. 2022 #.docx (30,12KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 205
W tym miesiącu: 43554
Od początku: 24234571
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne