E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 29.03.2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

informuję, że w dniu 29 marca 2022 r.

o godz. 8.30, w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym

 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

4.1. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonegow obrębie Gajnik.

4.2. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie.

4.3. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie.

4.4. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne.

4.5 w spr.  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2022 rok

4.6. w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na lata 2022-2025.

4.7. w spr. wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz wysokości diet dla Przewodniczących Komisji i radnych Rady Miejskiej w Międzylesiu.

4.8. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.

4.9. w spr. zmiany uchwały Nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21.12.2021 r. w spr. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie.

 

6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.                       

               

Przewodniczący                                

Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                   

 Jerzy Marcinek

 

 

 

* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się bez udziału publiczności – podstawa prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374.).

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2829
W tym miesiącu: 164851
Od początku: 23827630
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne