E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PLAN DZIAŁANIA 

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2021 - 2024

 

w

UMIG Międzylesie

 

 

                   Opracował:                                                                                                              Zatwierdził:

 

                Marek Gliński                                                                                                         Sekretarz UMiG Międzylesie

  ........................................................                                                               ........................................................

      Koordynator ds. dostępności                                                                                                             

 

 

Miedzylesie , 4.01.2021 r.

 

WSTĘP

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowany został plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w UmiG Międzylesie  na lata 2021-2024.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

wynikające z 

art. 6 Ustawy  o zapewnieniu

dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie koordynatora do spraw dostępności.

 Zarządzeniem nr 131/2020 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 17 września  2020 r. w spr. wyznaczenia koordynatora ds. dostępności

Zarządzenie

Wrzesień 2020

2.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych

Koordynatora ds. dostępności.

Osoba odpowiedzialna za redakcja BIP 

Zamieszczenie informacji na stronie BIP o wyznaczeniu Koordynatora ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi.

Niezwłocznie

3.

Przeprowadzenie analizy stanu obiektu względem spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z ustawy o dostępności.

Koordynator ds.

dostępności

Współpraca  z kierownikami Referatów UMiG i  samodzielnymi stanowiskami.

Do

30.03.2021

4.

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator ds. dostępności.

Współpraca  z kierownikami  oraz osobami na samodzielnych stanowiskach.  

Do

30.05.2021

 

5.

Dokonanie Przeglądu

Koordynator ds.

dostępności

Uzyskanie informacji  od kierowników referatów ze wskazaniem na braki dostępności dla osób z niepełnosprawnością  

Do

25.11.2021

6.

Uzyskanie danych zbiorczych

z raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Koordynator ds.

dostępności

Uzyskanie danych  w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód  w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

Do

20.12.2021

 

           

Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

W Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu  dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2024.

 

Proponowane działanie

 

Zalecenie lub zalecenia do wdrożenia

 

Dostępność architektoniczna

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej  w sposób wizualny i dotykowy, głosowy.

Zakup tablic lub urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku  w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Skonsultowanie proponowanych rozwiązań, przetestowanie zakupionych urządzeń z osobami  z niepełnosprawnością wzroku, w celu wyboru optymalnych narzędzi z punktu widzenia interesariuszy.

Stworzenie zapisów dotyczących przebywania na terenie Urzędu  psa asystującego, psa przewodnika.

Opracowanie standardu zachowań w sytuacji konieczności przebywania w budynku urzę

,du osoby z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wpuszczanie do siedziby osób przychodzących z psem asystującym, psem przewodnikiem.

 

Dostępność cyfrowa

Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów Publicznych.

Zamieszczenie nowej wersji strony www oraz portalu BIP, wyposażonej w zaawansowane narzędzia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz w pełni zgodnej z przepisami prawa w zakresie konstrukcji i redakcji.

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG.

Wyznaczenie osoby lub osób, które będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych, aby zapewniały one wymagania dostępności cyfrowej – były odczytywane przez programy, czytniki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych osób  z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Instalacja pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Wyposarzenie wskazanych pomieszczeń w urządzenia do wspomagania słyszenia. 

 

Zapewnienie dostosowania treści zamieszczanych na stronie internetowej www tj. informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci tekstu odczytywanego maszynowo, oraz nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo.

 

Zapewnienia usługi tłumacza PJM, napisów, które będą dostępne na nagraniach w materiałach audiowizualnych należących do urzędu.

 

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z urzędu w formie określonej w tym wniosku.

Stworzenie procedury na wniosek o kontakt w formie jakiej oczekuje od urzędu  osoba ze szczególnymi potrzebami.

 

Pozostałe działania prowadzone w urzędzie zmierzające do poprawy dostępności budynku urzędu.

Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy.

Przygotowanie propozycji klauzul o zapewnieniu dostępności, do zastosowania w umowach zawieranych przez urząd z Wykonawcami.

Realizacja art. 30 ustawy w ramach postępowania skargowego.

Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności.

Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego  o zapewnienie dostępności.

 

 

           

Harmonogram działań

Zakres działalności

Czas realizacji

Niezbędne działania/kroki milowe/punkty postępu prac

Osoba/jednostka odpowiedzialna

Koszt

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń  w budynku, co najmniej  w sposób wizualny  i dotykowy lub głosowy

2022 - 2024

Zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku  w sposób głosowy i dotykowy.

 

Skonsultowanie proponowanych rozwiązań  z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

Koordynator do spraw dostępności. Sekcja ds. rozwoju i marketingu.

 

 

ok.

30 000,00 zł

 

 

Dostępność cyfrowa

 

Dostosowanie wszystkich

dokumentów

elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych.

2021 –

2024

Opublikowanie nowej wersji strony www oraz portalu BIP, wyposażonej  w zaawansowane narzędzia umożliwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz w pełni zgodnej 

z przepisami prawa w zakresie

konstrukcji  i redakcji.

 

Wyznaczenie osoby lub osób,  które będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych. 

 

Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych osób  z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych

Wyznaczone osoby

 

ok. 

20 000,00 zł

 

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Instalacja pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

2022 - 2024

Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację wybranego

susy emu wspomagającego słyszenie,

Instalacja i odbiór,

Umieszczenie na stronie www informacji o uruchomieniu danego systemu.

Koordynator do spraw dostępności. Dział Techniczny

ok. 

15 000,00 zł

Dostosowanie treści

zamieszczanych na stronie internetowej www informacji  o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu)  w postaci tekstu odczytywanego maszynowo, oraz nagrania treści  w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo.

2021 -

2024

Opublikowanie nowej wersji strony www oraz portalu BIP, wyposażonej 

w zaawansowane narzędzia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz  w pełni zgodna z przepisami prawa w zakresie konstrukcji  i redakcji.

 

Osoby wyznaczone

Ujęte  w ramach  nowej strony internetowej 

Stworzenie procedury na wniosek o kontakt w formie jakiej oczekuje od urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami.

Działanie ciągłe

Do Koordynatora ds. dostępności będą wpływać wnioski z prośbą o formę kontaktu oczekiwaną przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności przekaże wniosek o udzielenie informacji w formie preferowanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności.

Dział

Organizacyjny

Działanie bezkosztowe

 

Pozostałe działania prowadzone w urzędzie zmierzające do poprawy dostępności budynku

Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy.

Działanie ciągłe

Przygotowanie wewnętrznego dokumentu zawierającego zapisy o zapewnieniu dostępności, które będą stosowane w umowach zawieranych przez urząd

Przekazanie dokumentu do komórek organizacyjnych.

Koordynator ds. dostępności, 

Referat

Organizacyjny

Działanie bezkosztowe

Realizacja art. 30 Ustawy w ramach postępowania skargowego.

Działanie ciągłe

Przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności.

Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności

Koordynator ds. dostępności, 

Referat

Organizacyjny

Działanie bezkosztowe

 

 

 

 

Monitoring i koordynacja.

Odpowiedzialność za realizację poszczególnych pozycji Planu, leży we właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

 

Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora ds. dostępności.  W ramach procesu monitoringu. Koordynator ds. dostępności, do 1-go marca każdego roku, przygotuje sprawozdanie z realizacji planu działania za rok poprzedni. Roczne raporty  z realizacji Planu będą zatwierdzane przez Sekretarza UMIG w Międzylesiu. Na podstawie przygotowanego raportu rocznego, Koordynator ds. dostępności może formułować wnioski w zakresie stanu realizacji działań wynikających z przyjętego planu i kierować je do właściwych Referatów w Urzędzie.

 

Zgodnie z zapisami ustawy art. 11 Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku przygotuje raport  o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zatwierdzi  go na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie raport zostanie opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1347
W tym miesiącu: 45071
Od początku: 24393963
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne