E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 01.02.2022 r. w spr. postepowania o zamówienie publiczne na zadanie "Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie nr 24/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 01 luty 2022 roku

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu” - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

na podstawie: art. 275 pkt.1, art. 52 ust. 1 i ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art.267, art. 283,  art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu” - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie ustalonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje, umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ponadto umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  Biuletynie Zamówień Publicznych – kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.
  2. Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia
    o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert, umieści – kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.

§ 4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres zadań poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.

2/ Andrzej Satko – Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert

3/ Katarzyna Marcinek – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Adrian Sewastianiuk - członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§ 5

Określam:

1/ termin publikacji i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 01.02.2022 r.,

2/ termin i miejsce składania ofert: 16.02.2022 r., godz. 11.00, w wersji elektronicznej - pod adresem https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

3/ Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.02.2022 r. o godzinie 11:30.

4/ termin związania ofertą – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.03.2022 r.

5/ termin realizacji umowy do 30 listopada 2022 r.

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 01 luty 2022 r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 312
W tym miesiącu: 30704
Od początku: 24162782
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne