E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
informuję, że w dniu 28 stycznia 2022 r.
o godz. 8.30, odbędzie się w trybie zdalnym


XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU TRYB ZDALNY
 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD


1. Otwarcie sesji stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1/w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego.
5.2/w spr. wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Międzylesie.
5.3/w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
5.4/w spr. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzylesie, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
5.5/w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.6/w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.
5.7/ w spr zmiany Uchwały Nr XLII/226/2021 RM w Międzylesiu z dnia 21.12.2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.
5.8/w spr. przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie.
5.9/w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Goworów i Michałowice.
5.10/w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Domaszków, gmina Międzylesie.
5.11/w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Domaszków i Jaworek, gmina Międzylesie.
5.12/w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik, działka nr ewid. 70.
5.13/w spr. zmiany uchwały nr XXXVII/189/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 2021 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice”.
5.14/w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie sesji.
                                                                                          Przewodniczący
                                                                                Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                          Jerzy Marcinek


* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się bez udziału publiczności podstawa prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
2020 poz. 374.).

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 387
W tym miesiącu: 43316
Od początku: 24175394
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne