E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

 Na podstawie art.4 ust.1.pkt 17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art.13   ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznegoi owolontariacie ( Dz. U. z 2020 r.

poz.1057 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XL208/2021 r.  Rady Miejskiej

w Międzylesiu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza: OTWARTY KONKURS  OFERT  NA DZIAŁALNOŚĆ  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU W DOMASZKOWIE  DLA  DZIECI  I  OSÓB DOROSŁYCH  W 2022 ROKU  W DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA NOŻNA.            

 

1.  RODZAJ  ZADANIAPUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

Upowszechnianie sportu  poprzez organizację dyscypliny sportowej dla dzieci  i osób

dorosłych piłka nożna w Domaszkowie  na  2022 rok

 

W ZAKRESIE :

1/ stworzenie warunków dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym do rozwoju ruchowego

 i  uczestnictwa  we współzawodnictwie  sportowym, poprzez prowadzenie drużyn piłki nożnej na  bazie istniejących obiektów,

2/ sprawowanie opieki nad obiektem sportowym, boisko sportowe w Domaszkowie utrzymanie  go w należytym stanie  technicznym umożliwiającym korzystanie z  niego zgodnie z  przeznaczeniem,

3/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze,

4/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych  integrujących lokalne środowisko sportowe.  

 

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH   PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  w roku 2022 wynosi  57.690  zł

 

 4 .ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych ratach odpowiednio:

a/  I -  rata do  15 marca  2022 r.

b/ II - rata do  15 czerwca 2022 r.

  3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

  4/ Dotacja nie może być wykorzystana na :

      a/ zakup nieruchomości i remonty,

      b/ zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania

 

 5. TERMIN  WYKONANIA ZADANIA:

 25 stycznia 2022 r.  do  01 grudnia 2022 r.

 

 6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA: 

 1. współpraca z zamawiającym

 2. poddanie się kontroli

 3. prawidłowe wykorzystanie  dotacji ,    

 4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej  Rozporządzeniem Przewodniczącego

    Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów

    ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów

    sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 poz.2057)

5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

    pożytku publicznego  i  o wolontariacie. (tekst jednolity Dz. U. z 2020  r poz.1057 ze zm. )

 

 7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 Oferty należy składać w terminie do 20 stycznia 2022 r  do godz. 8.00  w sekretariacie

 UMIG Międzylesie Plac Wolności Nr 1  w zamkniętej kopercie opisanej „ Konkurs  ofert

 na  działalność kultury fizycznej i sportu dla dzieci i osób dorosłych

 w Domaszkowie na 2022 r. w dyscyplinie  piłka  nożna. „

 

8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ

TERMIN  DOKONANIA WYBORU OFERT :

Tryb konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania ofert  pod względem

prawidłowości  formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 9.00

Komisja  Konkursowa  powołana  przez Burmistrza.

 

  9. INFORMACJA O  ZREALIZOWANYCH  PRZEZ ORGAN  ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU  OFERT

I  W ROKU  POPRZEDNIM  ZADANIACH  PUBLICZNYCH   TEGO  SAMEGO

RODZAJU  I  ZWIĄZANYCH   Z   NIMI  KOSZTAMI  ZE SZCZEGÓLNYM

UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH 

ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I   PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA   W ART. 3 UST.3  USTAWY

1/ W roku  2021 wartość dotacji  wyniosła  54.420 zł.

2/ W roku  2022  na realizację  zadania przeznaczono  kwotę  57.690 zł.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

  1. Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami  konkursu - złącznik nr 2
  3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  4. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

o rozliczeniu tej dotacji -  załącznik nr 4 

 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl  oraz do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ul.  Plac Wolności 1  pokój nr 11

 

  Międzylesie dnia  22 grudnia 2021  r.

  Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta. 
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami

konkursu.                                                                                                            

  1. Nr 3 – Wzór umowy
  2. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji.  
  3. Nr 5 – Sprawozdanie rozliczenie dotacji

  sprawę prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

DOCXumowa pożyt. sport 2022 # druk.docx (40,64KB)
DOCXsprawozd. pozyt.sport. 2022 # druk.docx (30,57KB)
DOCXoferta pożyt. sport 2022 # druk.docx (32,61KB)
 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 650
W tym miesiącu: 51485
Od początku: 24242502
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne