E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Na podstawie art.4 ust.1.pkt 17, art. 5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art. 13ustawy  z  dnia

24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznegoi owolontariacie

( Dz. U. z 2020 r.  poz.1057 ze zm.), Rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących  realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r. poz.2057 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XL/208/2021  Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie  przyjęcia  Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2022 r

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza: OTWARTY KONKURS  OFERT  NA  DZIAŁALNOŚĆ  KULTURY FIZYCZNEJ    I  SPORTU W  MIĘDZYLESIU  W  2022  ROKU W  DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA NOŻNA  DLA DZIECI  ZE  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

W GRUPIE WIEKOWEJ  DO 13  ROKU ŻYCIA  I  MŁODSI

 

1.  RODZAJ  ZADANIA PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

Upowszechnianie sportu poprzez organizację  dyscypliny sportowej  piłka  nożna

w Międzylesiu dla dzieci ze szkoły podstawowej w grupie wiekowej do 13 roku życia

 i  młodsi na 2022 rok.

 

W ZAKRESIE :

1/ stworzenie warunków dzieciom i  młodzieży do  rozwoju ruchowego i uczestnictwa we współzawodnictwie  sportowym, poprzez prowadzenie drużyny piłki nożnej na  bazie istniejących obiektów.

2/ organizowanie  treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze   

3/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych  integrujących lokalne środowisko sportowe.  

 

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA

REALIZACJĘ  ZADANIA  w roku 2022  wynosi 13.350 zł

 

 4 .ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch  równych  ratach odpowiednio:

      a/  I -  rata  do  15 marca  2022 r.

      b/ II – rata  do  15 czerwca 2022 r.

 3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

 4/ Dotacja nie może być wykorzystana na :

      a/ zakup nieruchomości i remonty,

      b/ zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

  5. TERMIN  WYKONANIA ZADANIA:

  25 stycznia 2022 r. do  01 grudnia 2022 r.

 

  6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA: 

  1. współpraca z zamawiającym

  2. poddanie się kontroli

  3. prawidłowe wykorzystanie dotacji,    

  4. sporządzenie sprawozdawczości w formie  określonej  Rozporządzeniem Przewodniczącego

  Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów

  ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów

  sprawozdań  z wykonania tych zadań. ( Dz. U. z 2018 poz.2057)

  5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

  pożytku publicznego i o wolontariacie. ( tekst  jednolity Dz. U. z 2020  r poz.1057 ze zm. )

 

 7. TERMIN I  SPOSÓB  SKŁADANIA  OFERT:

  Oferty należy składać w terminie do 20 stycznia 2022 r  do godz. 8.00  w sekretariacie      UMIG   Międzylesie Plac Wolności Nr 1 w zamkniętej  kopercie opisanej „ Konkurs ofert 

 na działalność  kultury fizycznej i sportu  w Międzylesiu na 2022 r. w dyscyplinie 

 piłka nożna dla dzieci  ze  szkoły podstawowej w grupie wiekowej do 13 roku

 życia  i młodsi. „

 

  8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ

 TERMIN  DOKONANIA WYBORU OFERT :

 Tryb konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania ofert  pod względem   

 prawidłowości  formalnej  oraz  ich oceny  dokona w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 

 Komisja powołana  przez Burmistrza.

 

 9. INFORMACJA  O  ZREALIZOWANYCH  PRZEZ  ORGAN  ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ  W  ROKU OGŁOSZENIA  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

I  W  ROKU POPRZEDNIM   ZADANIACH   PUBLICZNYCH  TEGO  SAMEGO

 RODZAJU  I  ZWIĄZANYCH   Z  NIMI   KOSZTAMI  ZE  SZCZEGÓLNYM

UWZGLĘDNIENIEM   WYSOKOŚCI   DOTACJI   PRZEKAZANYCH 

ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I  PODMIOTOM, O KTÓRYCH  MOWA

ART.3  UST.3  USTAWY 

1) W roku  2021  wartość dotacji  wyniosła:  12.600 zł

2) W roku  2022  na realizację  zadania  przeznaczono  kwotę  13.350  zł.

 

  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

  1) Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1.

  2) Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że

      zapoznała się z  warunkami   konkursu  -załącznik nr 2.                                                                                                        

  3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca

       rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

  4) W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

      o rozliczeniu tej dotacji -  załącznik nr 4 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl  oraz do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie  ul. Plac Wolności  1 pokój  nr 11

 Międzylesie  dnia 22 grudnia 2021 r.

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta. 
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu.                                                                                                            
  3. Nr 3 – Wzór umowy
  4. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej  dotacji.  
  5. Nr 5 - Sprawozdanie rozliczenie dotacji

 Sprawę  prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

DOCXumowa pożyt. sport 2022 # druk.docx (40,64KB)
DOCXsprawozd. pozyt.sport. 2022 # druk.docx (30,57KB)
DOCXoferta pożyt. sport 2022 # druk.docx (32,61KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2328
W tym miesiącu: 52905
Od początku: 24401797
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne