E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O  OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2  oraz art. 13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi owolontariacie

(Dz. U. z 2020 r. poz.1057  ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do Spraw

 Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznychoraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XL/208/2021  Rady Miejskiej w Międzylesiu

 z dnia 26 października 2021 r  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza:  OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURY FIZYCZNEJ

I   SPORTU  W  MIĘDZYLESIU  DLA DZIECI   I  OSÓB  DOROSŁYCH

W  2022 ROKU, W  DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA  NOŻNA, TENIS STOŁOWY, SPORTY SIŁOWE.

 

1. RODZAJ  ZADANIAPUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie  sportu poprzez organizację dla dzieci  i  osób dorosłych  dyscypliny sportowej  piłka  nożna, tenis stołowy, sporty siłowe  w Międzylesiu na  2022 rok  

 

W ZAKRESIE :

1/ stworzenie warunków dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym do rozwoju ruchowego

 i  uczestnictwie współzawodnictwie sportowym, poprzez  prowadzenie drużyn piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów siłowych na bazie  istniejących obiektów

2/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze,

3/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych integrujących lokalne środowisko

 

 3. WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH   NA 

 REALIZACJĘ  ZADANIA  w roku 2022 wynosi  68.670 zł

 

 4. ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych  ratach odpowiednio:

      a/  I -  rata do  15 marca 2022 r.

      b/ II -  rata do  15 czerwca  2022 r.

  3/  Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

  4/  Dotacja nie  może być wykorzystana na:

      a/ zakup nieruchomości i remonty,

      b/ zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

5. TERMIN  WYKONANIA ZADANIA

25 stycznia 2022 r do  01 grudnia 2022 r.

6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA :

 1. współpraca z zamawiającym

 2. poddanie się kontroli

 3. prawidłowe wykorzystanie dotacji,    

 4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej Rozporządzeniem  Przewodniczącego

 Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów

 ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów

 sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz.2057)

5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r  poz.1057 ze zm.)

 

 7. TERMIN I  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 Oferty należy składać w terminie do 20 stycznia 2022 r  do godz. 8.00 w sekretariacie

UMIG Międzylesie  Plac Wolności Nr 1 pokój nr 7  w zamkniętej  kopercie opisanej

„ Konkurs  ofert  na działalność  kultury fizycznej i sportu dla dzieci i osób dorosłych

w Międzylesiu  na 2022 r. w dyscyplinie piłka nożna, tenis stołowy, sporty siłowe

 

 8. TRYB I  KRYTERIA   STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ  TERMIN 

DOKONANIA  WYBORU OFERT :

Tryb  konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i  zbadania  zadania ofert  pod względem prawidłowości  formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 9.00  Komisja Konkursowa  powołana przez Burmistrza.

 

  9. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ ORGAN  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  W  ROKU  OGŁOSZENIA  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

I  W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH   PUBLICZNYCH  TEGO SAMEGO RODZAJU   I ZWIĄZANYCH   Z  NIMI  KOSZTAMI  ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I  PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3  USTAWY.

1/ W roku 2021 wartość dotacji  wyniosła  64.780

2/ W roku 2022  na realizację zadania przeznaczono  kwotę 68.670 zł 

 OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

 1) Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1 oferta

 2) Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że

      zapoznała się z  warunkami konkursu -załącznik nr 2.

3)  Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca 

      rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

 4) W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

     o rozliczeniu  tej dotacji -  załącznik nr 4 

 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl oraz do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ul. Plac Wolności  1  pokój nr  11

 Międzylesie, dnia 22 grudnia 2021  r.

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta.
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu.
  3. Nr 3 – Wzór umowy
  4. Nr 4 – Oświadczenie o  rozliczeniu tej  dotacji.
  5. Nr 5 - Sprawozdanie rozliczenie dotacji

sprawę prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

DOCXumowa pożyt. sport 2022 # druk.docx (40,64KB)

DOCXsprawozd. pozyt.sport. 2022 # druk.docx (30,57KB)

DOCXoferta pożyt. sport 2022 # druk.docx (32,61KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 313
W tym miesiącu: 35641
Od początku: 24384533
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne