E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Zarządzenie nr 173/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 grudnia 2021 roku

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 11, art. 52 ust. 1 i ust. 2, art. 53 ust. 2 , art. 55 ust. 1, ust. 2 i ust. 3,  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)zarządzam:

§ 1

 1. Wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych”.
 2. Wybiera się tryb z wolnej ręki w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji;
 2. Agata Rarus – Z-ca Przewodniczącego;
 3. Andrzej Satko – Sekretarz Komisji;
 4. Dariusz Kosacz – Członek Komisji.

§ 3

 1. Termin przekazania zaproszenia do negocjacji – 22.12.2021 r.
 2. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji –  30.12.2021 r., godz. 12:00 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, sala konferencyjna nr 14, I p.

 

§ 4

Zarządzenie powierzam do wykonania kierownikowi Ref. ITiG.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 22 grudnia  2021 r.

/-/ Burmistrz

Tomasz Korczak

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 214 ust 1 pkt. 11 ustawy Pzp, zamówienie udzielane jest zamawiającego , osobie prawnej , jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gmina - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki, który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (paragraf 5).  

Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą między innymi:

- pozostałe sprzątanie,

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 214 ust 1 pkt 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 371
W tym miesiącu: 35395
Od początku: 24167473
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne