Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 115/2021 z dnia 04.10.2021 r. w sprawie postepowania o zamówienie publiczne na zadanie "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Międzylesie"

Zarządzenie nr 115/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 04 października 2021 roku

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Międzylesie”.

na podstawie: art. 275 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 267, art. 283, art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Międzylesie”, w zakresie ustalonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest kierownik ITiG Ewa Siwek.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje, umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację z otwarcia ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ponadto umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  Biuletynie Zamówień Publicznych – kierownik ITiG Ewa Siwek.
  2. Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert, umieści – kierownik ITiG Ewa Siwek.

§ 4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres zadań poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.

2/ Monika Makarska  – Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert

3/ Aleksandra Kruk – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Katarzyna Marcinek - członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§ 5

Określam:

1/ termin publikacji i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 04.10.2021 r.,

2/ termin i miejsce składania ofert: 15.10.2021 r., godz. 11.00, w wersji elektronicznej - pod adresem https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl,

3/ termin i miejsce otwarcia ofert: 15.10.2021 r.,  godz. 11.30,

4/ termin związania ofertą – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.11.2021 r.,

5/ termin realizacji umowy do 01.01. 2022 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

   

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 04 października 2021 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4928
W tym miesiącu: 172052
Od początku: 22795722
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne