E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Rozporządzenie Nr 1/2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii w  Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

na terenie powiatu kłodzkiego

 

 

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren ograniczony granicami administracyjnymi miejscowości:

 

w gminie Kłodzko: Szalejów Dolny, Stary Wielisław, Szalejów Górny, Roszyce, Mikowice,

 

na obszarze miasta Kłodzka: Kłodzko-Zagórze, ul Lisia , ul. Zajęcza nr 9 i 11, ul. Dusznicka     od ronda z ul. Letnią w kierunku drogi krajowej nr 8.

 

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:

- w gminie Kłodzko cały obszar miejscowości:  Wojciechowice, Boguszyn, Ławica, Ścinawica, Wojbórz, Łączna, Święcko, Gorzuchów, Gołogłowy, Bierkowice, Piszkowice, Korytów, Ruszowice, Kamieniec, Starków, Krosnowice, Żelazno, Marcinów, Jaszkowa Dolna, Jaszkówka, Podtynie, Młynów, Wojbórz,

- miasto Kłodzko - cały obszar za wyjątkiem:  Kłodzko-Zagórze, ul Lisia , ul. Zajęcza nr 9 i 11, ul. Dusznicka od ronda z ul. Letnią w kierunku drogi krajowej nr 8,

- miasto Polanica Zdrój- cały obszar,

- w gminie Szczytna cały obszar miejscowości: Niwa, Wolany, Chocieszów,

- w gminie Bystrzyca Kłodzka cały obszar miejscowości: Pokrzywno, Paszków, Starkówek, Nowa Łomnica, Stara Łomnica, Topolice, Gorzanów, Mielnik,

- w gminie Radków cały obszar miejscowości: Suszyna, Raszków, Ścinawka Dolna,

- w gminie Nowa Ruda cały obszar miejscowości: Bożków.

§ 3. 1 Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1  nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych           do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

5) posiadaczowi zwierząt:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,

b) niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach z wyłączeniem ssaków przebywających wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikimi ptakami za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które     w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

9) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z utrzymywaniem drobiu;

10) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo.

§ 4. 1. Na obszarze zagrożonym o którym mowa w § 2 nakazuje się:

  1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  3. niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:

1) przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;

3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia  nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

9) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

10) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

 

§ 5.1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 i § 2, poprzez ustawienie  na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW- OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,

 „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW- OBSZAR ZAGROŻONY”.

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.

§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

§ 7. Środki, o których mowa w rozporządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 i 2.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Kłodzkiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kłodzku, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kłodzku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, właściwym terytorialnie

Zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzom Miast: Kłodzka, Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój, Burmistrzom Miast i Gmin: Bystrzycy Kłodzkiej, Radkowa,  Szczytna,  Wójtom Gmin: Kłodzko, Nowa Ruda.

§ 9. Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i § 2  i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Kłodzku

lek. wet. Grzegorz Chmielowiec

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 875
W tym miesiącu: 6914
Od początku: 24091523
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne