E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art. 13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi owolontariacie ( Dz.U. z 2020  r.

poz. 1057 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r. poz.2057 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XXVI/133/2020 r. Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

29 października 2020 r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzylesie

z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi   podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań  publicznych  na 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza: OTWARTY  KONKURS  OFERT   NA  DZIAŁALNOŚĆ  KULTURY  FIZYCZNEJ 

I  SPORTU W MIĘDZYLESIU W  2021 ROKU  W  DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA

SIATKOWA  DLA DZIECI  I  OSÓB  DOROSŁYCH 

 

1.  RODZAJ  ZADANIAPUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA PUBLICZNEGO

Upowszechnianie  sportu  poprzez  organizację dyscypliny  sportowej  piłka siatkowa

w Międzylesiu na 2021 rok  dla dzieci i osób dorosłych.

 

W ZAKRESIE:

1/ stworzenie warunków dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym  do  rozwoju ruchowego

 i   uczestnictwa  we  współzawodnictwie  sportowym, poprzez prowadzenie drużyn piłki siatkowej

 na bazie  istniejących obiektów.

2/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze,

3/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych  integrujących  lokalne  środowisko sportowe.  

 

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH  NAREALIZACJĘ

 ZADANIA w roku 2021  wynosi  10.290  zł

 

 4. ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI :

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych ratach odpowiednio:

     a/  I -  rata do  15 marca  2021 r.

      b/ II - rata do  15 czerwca 2021 r.

3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

 

4/ Dotacja nie może być wykorzystana na:

    a) zakup nieruchomości i remonty,

    b) zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

 

  5. TERMIN  WYKONANIA   ZADANIA

  25  stycznia 2021 do  01 grudnia 2021 r.   

 

  6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA: 

  1. współpraca z zamawiającym

  2. poddanie się kontroli

  3. prawidłowe wykorzystanie dotacji    

  4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej  Rozporządzeniem Przewodniczącego

  Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert

  i  ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań

  z wykonania  tych zadań (Dz. U. z 2018 poz.2057 )

  5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

  pożytku publicznego i o wolontariacie. (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r  poz.1057 ze zm.)

 

 7. TERMIN I   SPOSÓB  SKŁADANIA   OFERT:

 Oferty należy składać w terminie do 21 stycznia 2021 r  do godz. 8.00  w sekretariacie

 UMIG  Międzylesie Plac Wolności Nr 1  w zamkniętej  kopercie opisanej  „ Konkurs

 ofert  na działalność  kultury fizycznej i sportu w Międzylesiu na 2021 r w dyscyplinie

 piłka siatkowa dla dzieci i dorosłych   „

 

 8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ TERMIN 

DOKONANIA WYBORU OFERT:

Tryb  konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania  ofert  pod względem prawidłowości 

formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 9.00  Komisja Konkursowa powołana  przez Burmistrza.

 

 9. INFORMACJA O  ZREALIZOWANYCH  PRZEZ   ORGAN  ADMINISTRACJI  

PUBLICZNEJ   W  ROKU OGŁOSZENIA  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

I  W  ROKU POPRZEDNIM   ZADANIACH   PUBLICZNYCH  TEGO  SAMEGO

RODZAJU   I  ZWIĄZANYCH   Z  NIMI   KOSZTAMI   ZE  SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM   WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM   I  PODMIOTOM, O KTÓRYCH  MOWA W ART.3  UST.3  USTAWY

1/  w  roku  2020  wartość dotacji wyniosła   9.800  zł

 2/ w  roku  2021 na realizację zadania przeznaczono kwotę  10.290 zł.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

  1. Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała

się z warunkami konkursu  -załącznik nr 2.                                                                                                

  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca

rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

  1. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

o rozliczeniu tej dotacji -załącznik nr 4

 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl  oraz  do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ul. Plac Wolności  1  pokój nr 11

Międzylesie  dnia  21 grudnia 2020  r.

 

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta. 
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu.                                                                                                            
  3. Nr 3 – Wzór umowy
  4. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji.  
  5. Nr 5 - Sprawozdanie rozliczenie dotacji

 

 

  sprawę  prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

DOCXOśw. konkr.. 2021 r. PN. TS. SS. M-lesie.docx (16,12KB)
DOCXOśw. konkur. 2021 r. P. N. M-lesie do 13 r..docx (15,37KB)
DOCXOświadcz konkur. 2021 r. piłka nożna Domaszków.docx (15,09KB)
DOCXOświadcz. konkur. 2021 r. piłka siatkowa M-lesie.docx (14,67KB)
DOCXsprawozd. pozyt.sport. 2021 # druk.docx (26,75KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 213
W tym miesiącu: 43562
Od początku: 24234579
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne