Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 130/2020 z dnia 16.09.2020 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zarządzenie nr 130/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

na podstawie: art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, 2 i 3, art. 40 ust. 1, 2, art. 43 ust. 1,  art. 45 ust. 2, art. 85 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 1843) zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie ustalonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje, umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ponadto umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  Biuletynie Zamówień Publicznych – kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert, umieści – kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.

§ 4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres zadań poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.

2/ Andrzej Satko – Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert

3/ Katarzyna Marcinek – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Paulina Pietras - członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§ 5

Określam:

1/ Termin publikacji i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 16.09.2020 r.

2/ Termin i miejsce składania ofert: 01.10.2020 r., godz. 11.00, w postaci papierowej - Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 7, w wersji elektronicznej - pod adresem https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl.

3/ Otwarcie ofert on-line nastąpi dnia: 01.10.2020 r. o godzinie 11:30.Transmisja prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Międzylesie.

4/ Termin związania ofertą – 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert.

5/ Wadium – 60.000 zł.

6/ Termin realizacji umowy do 15.05.2022 r.

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 września 2020 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5012
W tym miesiącu: 196654
Od początku: 22820324
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne