E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się o uzupełnienie listy ławników na kadencję 2020 -2023 do Sądu Rejonowego w Kłodzku.

 

1. Ustalona liczba uzupełnienia ławników  - 1, w tym do:

    Wydziału Pracy – 1

 

2. Podstawa prawna wyboru ławników -  ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
    sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.)

3. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  - posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  - jest nieskazitelnego charakteru,

  - ukończył 30 lat,

  - jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

    kandydowania co najmniej od roku,

  - nie przekroczył 70 lat,

  - jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  - posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

4. Ławnikami nie mogą być:

  - osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

  - osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

         sprawy na drogę postępowania sądowego,

  - funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

         przestępstw i wykroczeń,

  - adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  - radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  - duchowni,

  - żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  - funkcjonariusze Służby Więziennej,

  - radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

5. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 września

    2020 r.:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
     z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
  stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

6. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której

    kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 r. nr 121. poz. 693. Druki kart są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pokój nr 15 (II piętro) oraz na stronie internetowej    www.bip.miedzylesie.pl


Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć następujące dokumenty:

 

1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, 
    że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
    zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
    opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
   osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli

dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny

PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób

zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika

przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w pokoju nr 7, I piętro Urzędu Miasta i  Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1 - do dnia 30 września  2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, o którym mowa w ustawie - Prawo

o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

                       

 

Międzylesie, 27.08.2020 r.                                             

             Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie

                                                                                                                             Tomasz Korczak

 

 

ODTOGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJACYM NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020.odt (10,16KB)

DOCXlista-osob-zglasz-kandydata-na-lawnika.docx (17,29KB)

DOCXwzor-karty-zgloszenia.docx (18,01KB)

DOCXwzory-oswiadczen- wyb. uzup..docx (13,17KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 915
W tym miesiącu: 53088
Od początku: 24307711
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne