E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)

nnnnnnnn.jpeg

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Międzylesie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operację typu „Gospodarka wodnościekowa” otrzymała dotację w kwocie 1 441 134 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”. Koszt całości inwestycji: 2 784 635,74 zł

Celem operacji jest zaprojektowanie i budowa odcinka wodociągu, co znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy wsi poprzez następujące wskaźniki jego realizacji: 

1. zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km] - 1,972 km

Planowana długość wodociągu 1,972 km, liczba przyłączy wodociągowych 36 szt.

 

**********************************************************************************************************************************************************

Po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą tj. firma JATAX sp. z o. o., ul. Świerkowa 24, 57-300 Kłodzko.

Koszt realizacji inwestycji wynosi: 1 478 540,00 zł

Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wyniosło:  765 468,00 zł

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 629
W tym miesiącu: 59242
Od początku: 24313865
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne