Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2017 - ZAMÓWIENIA

32. Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego. Wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich położonych na terenie Gminy Międzylesie - Nr ITiG.271.31.2017 z dnia 17.10.2017 r.:

UWAGA !!!

Unieważnienie zapytania ofertowego: PDFUnieważnienie zapytania.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFITiG.271.31.2017_Zapytanie ofertowe_Ewidencja oraz przeglądy dróg i mostów.pdfPDFZałącznik nr 1.pdfDOCXZałącznik nr 1.docxDOCXZałącznik nr 2.docxPDFZałącznik nr 2.pdfPDFZałącznik nr 3.pdfPDFZałącznik nr 4.pdfPDFZałącznik nr 5.pdf

Termin składania ofert: 24.10.2017 r. do godz. 11:00.

31. Przebudowa drogi transportu rolnego w ramach zadania pn. "ROZTOKI droga dojazdowa do gruntów rolnych"- Nr ITiG.271.30.2017 z dnia 29.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017 r..pdfDOCStrona tytułowa -Roztoki przebudowa drogi.docDOCOpis techniczny - Roztoki przebudowa drogi.docDOCSS Strona tytułowa Droga w Roztokach.docDOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Roztokach.docDOCD010000-roboty pomiarowe - Droga w Roztokach.docDOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża - Droga w Roztokach.docDOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Roztokach.docDOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga w Roztokach.docDOCD080101- krawężniki - Droga w Roztokach.docPDFROZTOKI - PLAN SYTUACYJNY.pdfPDFROZTOKI - PRZEKRÓJ KONTRUKCYJNY B-B KM 0+095.pdfPDFROZTOKI - PRZEKRÓJ KONTRUKCYJNY C-C KM 0+127.pdf

Termin składania ofert: 06.10.2017 r. do godz. 11:00.

30. Zakup kotła gazowego dla UMiG Międzylesie- Nr OR.271.29.2017 z dnia 18.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyJPEGnajkożystniejsza ferta.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego: PDFzapytanie ofertowe.pdfPDFformularz oferty.pdf

Termin składania ofert: 25.09.2017 r. do godz. 11:00.

29. Konserwacja elementów wykończeniowych Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- Nr ITiG.271.28.2017 z dnia 01.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyJPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 11.09.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r..pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r..docx

Termin składania ofert: 11.09.2017 r. do godz. 11:00.

28. Konserwacja nawierzchni z bruku kamiennego w ulicy Syrokomli w Międzylesiu - ITiG.271.27.2017 z dnia 25.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInforamcja z wyboru najkorzystniejszej oferty..jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z 25.08.2017 r..pdf

Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 11:00.

UWAGA !!! Termin otwarcia ofert 04.09.2017 r. o godz. 11:15

27. Wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja z otwarcia ofert:

SWScan00767.jpeg

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

SWScan00766.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf
DOCzał. 1 - oferta-1.doc
DOCzał 2.doc

DOCzał. 3.doc
 

Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 12:00.

26. Zakup samochodu BUS 9-osobowego.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZaproszenie do zlozenia oferty.pdf
DOCXformularz_ofertowy - załacznik.docx
 

Informacja z otwarcia ofert: zakup samochodu

informacja z otwarcia ofert.jpeg

Informacja o wyborze oferty:

informacja o wyborze oferty.jpeg

Termin składania ofert: 06.09.2017 r. do godz. 12:00.

 

25. Konserwacja elementów wykończeniowych Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- Nr ITiG.271.24.2017 z dnia 22.08.2017 r.:

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: JPEGInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017.pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017 r..docx

UWAGA!!!!!!!

Termin składania ofert: 30.08.2017 r. do godz. 11:00.

24. Projekt folderu promocyjnego w ramach projektu  pn. „Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego“ - Nr OR.042.KM.2.2017 z dnia 21.08.2017 r. :

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe - folder.pdf

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego: PDFwyjasnienie do zapytania ofertowego.pdf

Termin składania ofert: 28.08.2017 r. do godz. 11:00.

23. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie, Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Międzylesiu oraz Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu na podstawie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018- Nr ITiG.271.23.2017 z dnia 11.08.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z 11.08.2017 r..pdfDOCXzapytanie ofertowe z 11.08.2017 r..docx

Termin składania ofert: 21.08.2017 r. do godz. 11:00.

22. Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na działce nr 11/8 w Międzylesiu [intensywne opady deszczu lipiec 2015] - Nr ITiG.271.22.2017 z dnia 01.08.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017.pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017 r..docxATHzalącznik nr 2 kosztorys ofertowy.ath 

Termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz. 11:00.

21. Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzylesiu (dz. nr 536 i 537) i w Gajniku (dz. nr 83) - Nr ITiG.271.21.2017 z dnia 31.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf

Dokumentacja fotograficzna: 7ZGajnik 83.7z7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 1.7z, 7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 2.7z7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 3.7z7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 4.7z

Termin składania ofert: 14.08.2017 r. do godz. 11:00.

20. Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko - czeskiego" - Nr ITiG.271.20.2017 z dnia 20.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFwybór najkorzystn. oferty - mat. prom..pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert - materiały promocyjne.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf
Termin składania ofert:  28.07.2017 r. do godz. 14:00.

19. Dostawa i Montaż wyposażenia ścieżki turystycznej w miejscowości Goworów w ramach projektu pn. " Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko - czeskiego" - Nr ITiG.271.19.2017 z dnia 20.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert - ścieżka turystyczna.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf
Termin składania ofert:  28.07.2017 r. do godz. 13:00.

 

18. Zakup i instalacja sprzętu cyfrowego dla pracowni matematyczno-cyfrowej w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Nr. Oś.271.18.2017 z dnia 17.07.2017 r.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do skladania ofert.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Wykaz II 02.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oferta .doc
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy-1.pdf

Termin składania ofert: 25.07.2017 r. do godz. 13:00.

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

JPEGwyjasnienie do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg


17. Usługa biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 - Nr. ITiG.271.17.2017 z dnia 17.07.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCzapytanie-ofertowe.doc

Termin składania ofert:  25.07.2017 r. do godz. 12:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert usluga bieglego rewidenta.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

16. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Domaszkowie - Nr. ITiG.271.16.2017 z dnia 30.06.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z 30.06.2017.pdfDOCXzapytanie ofertowe z 30.06.2017.docx7ZInwentaryzacja.7zDOCXAudyt Energetyczny.docx

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. do godz. 14:00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja z otwarcia ofert - 11.07.2017 Termomodernizacja.jpeg

wybor najkorzystniejszej oferty termomodernizacja.jpeg

 

15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Domaszkowie - Nr. ITiG.271.15.2017 z dnia 13.06.2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 20.06.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe Gminazjum Domaszków.pdfDOCXZapytanie ofertowe Gminazjum Domaszków.docx7ZInwentaryzacja.7zDOCXAudyt Energetyczny.docx

Termin składania ofert: 20.06.2017 r. do godz. 14:00.

14. Zakup i dostawa nowych mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno-cyfrowej w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Nr. Oś.271.14.2017 z dnia 07.06.2017 r.

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdfDOCZałącznik nr 1 - opis przedmoitu zamówienia.docDOCZałącznik nr 2 - Oferta.docPDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godz. 14:00.

13. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Roztoki droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 92 - Nr. ITiG.271.13.2017 z dnia 07.06.2017 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 07.06.2017 r..docxPDFMapa do celów projektowych.pdf

Termin składania ofert: 19.06.2017 r. do godz. 13:00.

12. SMRECZYNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nr. ITiG.271.12.2017 z dnia 02.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2017 PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZapytanie ofertowe.docx, Załącznik nr 4 - SSTWiOB: DOCSS Strona tytułowa Droga w Smreczynie.docDOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Smreczynie.docDOCD010000-Roboty pomiarowe - Droga w Smreczynie.docDOCD010204-Roboty rozbiórkowe - Droga w Smreczynie.docDOCD020000-Roboty ziemne wykopy i nasypy Droga w Smreczynie.docDOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą - Droga w Smreczynie.docDOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Smreczynie.docDOCZałącznik nr 5 - Opis techniczny.docDOCProjekt budowlany - Smreczyna.docPDFSMRECZYNA - KONSTRUKCJA PRZEPUSTU.pdfPDFSMRECZYNA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdfPDFSMRECZYNA - PRZEKRÓJ A-A.pdfPDFSMRECZYNA - PRZEKRÓJ B-B.pdfPDFSMRECZYNA - ŚCIEK SKRZYNKOWY.pdf.

Termin składania ofert: 09.06.2017 r. do godz. 11:00.

11. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: "Modernizacja budynku OSP w Dlugopolu Górnym - I etap - dokumentacja" - Nr. ITiG.271.11.2017 z dnia 26.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.06.2017 r. :  JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2017 r..pdfPDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2017 r..pdfPDFZałącznik nr 4 - mapa.pdf

Termin składania ofert: 02.06.2017 r. do godz. 11:00.

10. Usługa biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 - Nr. ITiG.271.10.2017 z dnia 31.05.2017 r.

Informacja z unieważnienia zapytania ofertowego: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2017 r. :JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 31.05.2017 r..pdf

Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 12:00.

9. Wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.- Nr. Oś.271.9.2017 z dnia 19.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCzałącznik nr 1.docDOCzałącznik nr 2.docDOCzałącznik nr 3.docPDFzał. 4 wzór umowy.pdf

Termin składania ofert: 26.05.2017 r. do godz. 12:00.

7. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenów w obrębach Boboszów, Długopole Górne, Różanka, Smreczyna - Nr. ITiG.271.7.2017 z dnia 09.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkrzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2017.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

PDFzapytanie_ofertowe_MPZP.pdfDOCXZałącznik nr 1 do zap. ofertowego MPZP.docxDOCXZałącznik nr 2 do zap. ofertowego MPZP.docx 

Termin składania ofert: 17.05.2017 r. do godz. 12:00.

6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie  - 2017 - Nr. ITiG.6230.6.2017 z dnia 05.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r..jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdfDOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..docPDFUMOWA NA AZBEST.pdfRTFzał. do umowy 1.rtfDOCzał. do umowy 2.docDOCzał. do umowy 3.doc

Termin składania ofert: 15.05.2017 r. do godz. 14:00.

3. Wykonanie prac konserwatorskich - dot. zadania pn.: "Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu - działka nr 443/3" - Nr. OR.4125.5.2017 z dnia 10.04.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: 

PDFzapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich – dot. zadania pn. „Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu – działka nr 4433”.pdf

DOCzapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich – dot. zadania pn. „Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu – działka nr 4433”.doc

Załączniki do pobrania:
 

6.    „Program prac konserwatorskich – Kolumna Maryjna w Międzylesiu” z dnia 15 września 2016, opracowany przez dr Anne Zarębę,  http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/program_prac.zip
7.    Decyzja Nr 1462/2016 - Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/pozwolenie.zip
8.    Zdjęcia obiektu – kolumny Maryjnej – w wersji ZIP do pobrania. Link: http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/zdjecia.zip
9.    Dokumentacja obiektu – wpis do rejestru zabytków – w wersji PDF do pobrania
      http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/wpis.pdf
10.    Załącznik – karta ewidencyjna zabytku ruchomego – w wersji PDF do pobrania.
http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/kart.pdf
11.    Dokumentacja obiektu wykonana w roku 2005 (język niemiecki) PDF do pobrania.
http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/dok.zip

Termin składania ofert: 21.04.2017 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2017 r. :JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 21 04 2017 r.jpeg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2017 r. :PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 04 2017.pdf

2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. "Smreczyna - Przebudowa drogi transportu rolnego na długości 277 mb- dz. 37 i 42" - Nr. ITiG.7234.4.2017 z dnia 29.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2017 r.: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2017.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.04.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 05.04.2017.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r..pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r..docxPDFzałącznik nr 3 - mapa.pdf

Termin składania ofert: 05.04.2017 r. do godz. 11:00.

1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 29/5" - Nr. ITiG.7234.1.2017 z dnia 27.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2017 r.:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe wraz z zalącznikami.pdfDOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.docPDFZał. nr 3 - mapa zasadnicza.pdf

Termin składania ofert: 06.03.2017 r. do godz. 11:00.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8895
W tym miesiącu: 171825
Od początku: 6591358
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne