Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

OSTRZEŻENIE OD GODZ. 22.00 DNIA 18.08.2017 DO GODZ. 08.00 DNIA 19.08.2017,  PROGNOZUJE SIĘ WYSTĄPIENIE BURZ Z OPADAMI DESZCZU, LOKALNIE GRADU, OPADY DESZCZU OD 20 MM DO 35 MM, LOKALNIE DO 50 MM, PORYWY WIATRU DOCHODZĄCE DO 90 KM/H. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 90%


 

 
Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 8 - GNIEWOSZÓW, dz. 133 o pow. 0,24 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Gniewoszów. dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest bardzo dobra, dojazd bezpośrednio z drogi asfaltowej (wojewódzkiej) prowadzącej przez wieś, w niedalekiej odległości od punktu widokowego Jedlnik.

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

 
1) MN

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

Przeznaczenie uzupełniające:

usługi komercyjne nieuciążliwe, usługi turystyki

urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

zieleń urządzona.

zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,

agroturystyka

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy regionalnej,

w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

w modernizowanych lub remontowanych budynkach należy zachować istniejącą wysokość

dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,

ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

 
 
 mapa Gniewoszów dz. 133.jpeg
 
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2300
W tym miesiącu: 167650
Od początku: 6030312
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne