Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 5 - ROZTOKI, dz. 205/1 o pow. 0,60 ha

 1. Położenie nieruchomości – obręb Roztoki działka nr 205/1, o pow. 0,60 ha, KW 44169

2. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w centralnej strefie zabudowy, w odległości 100 m od drogi krajowej nr 33, prowadzącej z Kłodzka do przejścia granicznego Boboszów-Dolni Lipka. Działka leży bezpośrednio przy drodze powiatowej asfaltowej łączącej Roztoki z Gajnikiem i Goworowem. Istnieje możliwość podłączenia się do linii energii elektrycznej, która przebiega po drugiej stronie drogi dojazdowej.

3. Cena nieruchomości: Brak

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 19MN1

19 MN1

1. na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust.1

2. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, dla strefy ochrony konserwatorskiej "B" ustalonych w § 7.

MN

1. Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

2. Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi komercyjne nieuciążliwe, usługi turystyki

b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

c) zieleń urządzona.

d) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,

e) agroturystyka

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy regionalnej,

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) w modernizowanych lub remontowanych budynkach należy zachować istniejącą wysokość

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

Strefa „B" częściowej ochrony konserwatorskiej

1) wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej w następujących miejscowościach: Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni.

2) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:

 1. ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych;

 2. ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów,

 3. wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków przestrzennych i planistycznych,

 4. nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,

 5. ustala się wymóg uzgadniania ze Służbą Ochrony Zabytków zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu,

 6. ustala się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:

 • budowy nowych obiektów kubaturowych,

 • remontów, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa,

 • zmian historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych i ruralistycznych,

 • prowadzenia prac ziemnych,

 1. nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy w zakresie gabarytów i sposobu kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej,

 2. zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących,

 3. ustala się wysokość zabudowy na terenach wsi 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, w mieście kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

 4. ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu (z wykluczeniem materiałów dochówkopodobnych),

 5. zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci.


Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego

1) wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego w następujących miejscowościach: Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Miedzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni.

2) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

 1. ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem, ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

 2. dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

 3. ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

 4. zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

 5. ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

 6. ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.


mpzp205_1.jpeg

205_1.jpeg

km roztoki.jpeg

zdjęcie205-1a.jpeg

zdjęcie205-1b.jpeg

Osoba do kontaktu

Wiesława Szyrszeń
Kierownik

Ewa Siwek - Inspektor
Telefon: (0-74) 812-63-27
Fax: (0-74) 812-61-26
E-mail: ;

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4013
W tym miesiącu: 77509
Od początku: 10284142
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne