Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Filmy video Kalendarz wydarzeń

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

nr. pok. 8 ( I p. ), telefon 74 8 126 327 wew. 13

Z-ca Kierownika USC  - Daria Bartkowska 

 Rejestracja stanu cywilnego odbywa się w gminie w urzędzie stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestracja stanu cywilnego polega na dokumentowaniu zdarzeń takich jak urodzenia, małżeństwa, zgony w formie odpowiednich aktów stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego to jest wpis o urodzeniu, małżeństwie i zgonie osoby w Rejestrze Stanu Cywilnego (lub w papierowej księdze) wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na jego treść lub ważność; akt stanu cywilnego stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych, jego niezgodność z prawdą może być udowodniona w postępowaniu sądowym

Wzmianka dodatkowa to wpis będący częścią aktu stanu cywilnego, chronologicznie dołączany, wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego; podstawa wzmianki np. prawomocne orzeczenie o rozwodzie, decyzja administracyjna o zmianie nazwiska

Przypisek to informacja o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacja wpływająca na jej stan cywilny zamieszczana przy aktach stanu cywilnego

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

a) Właściwość rzeczowa organów

  • Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jest kierownikiem urzędu stanu cywilnego z mocy prawa
  • Kierownik urzędu stanu cywilnego i zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego - dokonuje czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  • Konsul - dokonuje określonych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego za granicą

b) Właściwość miejscowa organów

Właściwość miejscowa kierownika urzędu stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego:

  • Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu – wg miejsca danego zdarzenia

 

c) dokumenty, które można uzyskać w wybranym urzędzie stanu cywilnego:

  • odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony
  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  • zaświadczenie o stanie cywilnym
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 

SPRAWY ZAŁATWIANE W URZĘDZIESTANU CYWILNEGO W MIĘDZYLESIU:

             - ślub cywilny

             - ślub konkordatowy

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 3 na parterze.

Opłatę skarbową można też wpłacić na konto Urzędu Bank Spółdzielczy w Kłodzku Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Filia w Międzylesiu

nr rachunku: 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

Oryginał dowodu wpłaty należy zawsze dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

 

 Napisz na adres:    z dopiskiem "Urząd Stanu Cywilnego"

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7627
W tym miesiącu: 72842
Od początku: 10279475
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne